“ส.อ.ท. เปิดตัว ‘กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร’ กลุ่มอุตสาหกรรมที่ 45”

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดพิธีสถาปนาจัดตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้อง MEETING ROOM 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ดร.อรรชกา สีบุญเรือง) ร่วมแสดงความยินดีในงานสถาปนาดังกล่าว

นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ส.อ.ท. กล่าวว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ควบคู่ไปกับการประสานงานและการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub ของโลก ตลอดจนการเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อประสานงานกับทางภาครัฐ ภาควิชาการ และผู้ประกอบการ ในการปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ มาตรฐาน และภาษี ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

พร้อมยกระดับมาตรฐานและการพัฒนางานวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไทย ให้มีศักยภาพและสามารถแข่งขันในตลาดโลกบนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมทั้งหาแหล่งเงินทุน และการฝึกอบรม ในการสนับสนุน ปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ดี (GMP) และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และสร้างเครือข่ายกับกลุ่มอุตสาหกรรมห่วงโซอุปทานในรูปแบบคลัสเตอร์

อาทิ สมุนไพร เครื่องสำอาง เคมีภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ โลจิสติกส์ และอาหาร เพื่อหาแหล่งวัตถุดิบและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงาม เพื่อเพิ่ม Value Added ให้แก่ผลิตภัณฑ์โดยการจัดตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่กลุ่มฯ จะเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมให้มีศักยภาพที่แข็งแกร่งและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบสุขภาพของประชาชนในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,143 วันที่ 25 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2559

Scroll to Top